Styrelsen informerar

Det  har framkommit att den person som på 2018 års årsmöte valdes till revisor ej är medlem i föreningen och stadgarna säger att alla innehavare av  förtroendeposter skall vara detta  §24 fjärde stycket (Endast medlemmar i föreningen får inneha förtroendeposter i föreningen. Med förtroendeposter menas alla officiella uppdrag som kan ges till medlemmarna och inte bara de som väljs på årsmötet, t.ex. rastypare mm.)
Styrelsen beslutar därför med stöd i stadgarna §4 (Föreningens högsta beslutande organ är årsmöte och extra årsmöte. Styrelsen är beslutande organ mellan årsmötena.) att tillsätta revisor genom intermistiskt val att sitta fram till nästa ordinarie årsmöte.

Styrelsen hälsar på dessa grunder Helen Andersson Välkommen som Revisor.

Publicerad i Styrelsen informerar