Årsmöte 2024

Gypsy Cob Society Sweden inbjudan årsmöte

Se inbjudan nedan eller klicka på länken ovan.

Gypsy Cob Society Sweden (fd Svenska Tinkerhästsällskapet)
Inbjuder till årsmöte
23 Mars 2024 kl 13.00
Stall Hercules, Lundby 354, 442 93 Kareby (cafélokalen)
Föreningen bjuder på fika från kl 12.00
• Den medlem som har betalt medlemsavgiften senast 14 dagar före årsmöte/extra årsmöte äger rätt att rösta. Röstning genom ombud med fullmakt får ske med högst en fullmakt per medlem.
Senaste dag för inbetalning av medlemsavgift för att ha rösträtt på mötet är 9 Mars 2024
• Rösträtt erhålls med 1 röst per medlemskap. Familjemedlemskap ger endast 2 rösträtt oavsett antalet familjemedlemmar
Motion till årsmötet skall vara insänd senast 21 dagar före årsmötet för att tas upp på dagordningen. Motioner tillsänds styrelsen@svenskatinker.se senast 2 Mars 2024
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma (enligt föreningens stadgar);
§1 Mötets öppnande.
§2 Val av ordförande för mötet.
§3 Val av sekreterare.
§4 Val av två justeringsmän jämte rösträknare.
§5 Fastställande av dagordning.
§6 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning.
§7 Fastställande av röstlängd.
§8 Styrelsens verksamhetsberättelse.
§9 Revisor/revisorernas berättelse.
§10 Fastställande av resultat- och balansräkning.
§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§12 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. §13 Fastställande av årsavgifter.
§14 Fastställande av arvoden och ersättningar.
§15 Val av styrelseordförande, styrelse och suppleanter.
§16 Val av revisor och revisorssuppleant.
§17 Val av övriga valbara poster.
§18 Val av valberedning.
§19 Redovisning av eventuella lokalavdelningarnas verksamhet.
§20 Behandling av förslag från styrelsen och motioner från medlemmar.
§21 Mötets avslutande.
Styrelsen i GCSS hälsar alla välkomna.

Publicerad i Aktiviteter, Årsmöte, Handlingar, Medlem, Styrelsen informerar