Reglementen

Gemensamma reglementen

för sto och hingst

reviderad april 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

SVENSKA TINKERHÄSTSÄLLSKAPETS

REGLEMENTE OCH RASVISA BESTÄMMELSER 2018

 

ALLMÄNNA SAMT SPECIFIKA FÖR STO OCH HINGST.

 

ANTAGET AV SVENSKA TINKERHÄSTSÄLLSKAPETS STYRELSE 2018-04-20

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. Allmänt………………………………………………………………………………….. 4
 • Propositioner……………………………………………………………………… 4
 • Klasser………………………………………………………………………………. 4
 • Protokoll……………………………………………………………………………. 4
 • Säkerhet ……………………………………………………………………………. 4
 • Rekommendationer …………………………………………………………….. 4
  1. Syfte med avelsvärdering………………………………………………………….. 4
  2. Avelsvärderingsberättigade hästar ……………………………………………… 4
 • Identitet…………………………………………………………………………….. 4
 • Dopingregler ………………………………………………………………………. 5
  1. Avelsvärdering/Exteriörbedömning ……………………………………………. 5
 • Individprövning…………………………………………………………………… 5
  • Härstamning…………………………………………………………………… 5
  • Exteriör …………………………………………………………………………. 5
  • Kvalitetsklass poäng ………………………………………………………… 5
  • Bruksprov (frivilligt) …………………………………………………………. 6
  • Hälsotillstånd – Sto och Hingst…………………………………………….. 6
 • Avelsgodkännande – Sto och Hingst…………………………………………. 6
 • Diplom………………………………………………………………………………. 7
  • Bruksprovs Diplom…………………………………………………………… 7
  • 3års Diplom…………………………………………………………………….. 7
  • Avelsdiplom……………………………………………………………………. 7
  • Model Diplom…………………………………………………………………. 7
  • Preferent………………………………………………………………………. 7
 • Avelsvärdesklass/Tillståndsklass……………………………………………… 7
  • Avelsvärdesklass/Tillståndsklass Hingst………………………………… 7
  • Avelsvärdesklass/Tillståndsklass Sto……………………………………. 7
 • Avkommeprövning ……………………………………………………………… 7
  • Avkommepoäng……………………………………………………………… 8
 1. Domare – Avelsvärdering/Exteriörbedömning………………………………… 8
 2. Överklagan av beslut gällande avelsgodkännande/avelsvärdering……. 8
 3. Krav för att hingst skall få användas i avel inom STS………………………… 8
 4. Regler för officiella utställningar och andra arrangemang………………… 9
 • Utställning eller annat arrangemang………………………………………… 9
 • Bedömning ………………………………………………………………………… 9
 • Resultatredovisning …………………………………………………………….. 9
 • 50 poängskala……………………………………………………………………… 9
  1. Avvisning från arrangemang ………………………………………………………. 9
  2. Ansvar……………………………………………………………………………………. 10
 • STS……………………………………………………………………………………. 10
 • Arrangör…………………………………………………………………………….. 10
 • Domare……………………………………………………………………………… 10
 • Hästägaren – anmälaren……………………………………………………….. 10
  1. Jäv…………………………………………………………………………………………. 11
  2. Dispensansökan………………………………………………………………………. 11

BILAGA 1. 
Rosetter ……………………………………………………………………… 12

 1. Kvalitetsklass…………………………………………………………………………. 12
 2. Avelsvärdesklass ……………………………………………………………………. 12
 3. Riksutställning ……………………………………………………………………….. 12
 4. Övriga utställningar…………………………………………………………………. 12
 5. Föl, Unghäst samt Ej rasgodkänd Tinker………………………………………. 12

BILAGA 2. Avelsvärdesklass/Tillståndsklass Hingst……………………………… 13

Avelsvärdesklasser/tillståndsklasser individprövning: ………………………. 13

Avelsvärdesklasser/Tillstånsklasser baserade på avkommeprövning: ….. 13

BILAGA 3. Avelsvärdesklass/Tillståndsklass Sto………………………………….. 14

Avelsvärdesklasser/Tillståndsklasser individprövning:……………………….. 14

Avelsvärdesklasser/Tillståndsklasser baserade på avkommeprövning: … 14

 

 1. ALLMÄNT

Svenska Tinkerhästsällskapet (nedan kallad STS) är en rikstäckande avelsorganisation. STS är fullvärdig dotterstambok till Het Nederlands Stamboek voor Tinkers (NSvT), som är av EU godkänd moderstambok för rasen. STS verkar i samarbete med NSvT för en seriös avel och import av tinkerhästar.

STS utfärdar med utgångspunkt från dess antagna Plan och Riktlinjer, Rasvisa bestämmelser rörande avelsvärdering och utställningar för hästar av rasen Tinkerhäst i Sverige.

1.1 PROPOSITIONER

Propositioner bör i god tid före arrangemanget upprättas av arrangören och på lämpligt sätt offentliggöras. De skall ange tid, plats, klasser, huvudansvarig, anmälningsmottagare, anmälningstidens utgång, anmälnings- och ev. startavgift och domare. Propositionen skall innehålla upplysning att ingen äger rätt att delta i arrangemanget med häst/ponny där domare är jävig enligt punkt 11.

1.2 KLASSER

Arrangemang skall uppdelas i olika klasser med hänsyn till ålder, kön och ras.

1.3 PROTOKOLL

Vid avelsvärderande arrangemang anordnade av STS skall moderstamboken NSvT’s protokoll användas. Moderstambokens protokoll samt protokoll baserade på svensk 50p skala är godkända att använda vid utställning.

1.4 SÄKERHET

 • Samtliga hästar utom föl visas i träns.
 • Alla som hanterar häst på av STS anordnad eller sanktionerat arrangemang skall bära heltäckande skor och hjälm.
 • Person som visar hingst skall ha fyllt 18 år, för övriga hästar gäller 16 års åldersgräns.

1.5 REKOMMENDATIONER

Tinkerhäst bör visas i sin naturliga behåring, oklippt utan flätor eller andra man- och svansuppsättningar.

 1. SYFTE MED AVELSVÄRDERING

Syftet med avelsvärderingar är att bevara rasens utseende, goda egenskaper, dess användbarhet, sundhet samt att förebygga ärftliga sjukdomar och defekter. Avelsvärdering genomförs med hjälp av individbedömning. Avelsvärderingen ger möjlighet till urval av hästar satt i relation till STS:s uppsatta avelsmål. Resultat från bedömningarna skapar dessutom underlag för planering och rådgivning.

 1. AVELSVÄRDERINGSBERÄTTIGADE HÄSTAR

Tinkersto införd STS Huvudregister (H) 3 år och äldre kan avelsvärderas enligt dessa regler.

Tinkerhingst införd i STS Huvudregister (H) 3 år och äldre kan avelsvärderas enligt dessa regler.   Detta gäller under förutsättning att hästen har ett giltigt pass där identitet är fastställd på sätt som framgår av Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 om identifiering av hästdjur.

3.1 IDENTITET

Vid avelsvärdering/utställning skall hästens identitet kontrolleras mot åberopad identiteshandling/pass samt i förekommande fall registreringsbevis av STS utsedd person. Om det uppstår oklarheter om en hästs identitet och härstamning, bör hästen ändå bedömas, mätas och tillåtas avlägga ev. bruksprov. Resultatet från bedömningen får dock inte officiell status förrän hästens identitet styrkts genom DNA undersökning eller annan godkänd metod. Detta även om sådan undersökning tidigare utförts.

3.2 DOPINGREGLER

Hästar som deltar i avelsvärdering/utställning får inte utsättas för doping eller andra otillbörliga åtgärder som påverkar hästens prestationsförmåga eller temperament. Hästägare är skyldig att meddela ev. behandling eller medicinering inför avelsvärdering/utställning.

 1. AVELSVÄRDERING/EXTERIÖRBEDÖMNING

Avelsvärdering för ston och hingstar samt exteriörbedömning av valack sker vid av STS för detta avseende godkänt arrangemang. Avelsvärdering/Exteriörbedömning utförs av godkända domare från moderstamboken NsvT. För att arrangemang skall genomföras med kvalitet bör dessa genomföras på väl lämpade platser.

4.1 INDIVIDPRÖVNING

Individprövning omfattar exteriör, hälsotillstånd och, för hingst även temperament.

4.1.1 HÄRSTAMNING

Hästen ska vara införd i STS Huvudregister(H).

4.1.2 EXTERIÖR

Exteriörbedömningen skall noteras på därför avsett protokoll från NSvT enligt följande punkter:

 • Rastyp
 • Generell framtoning
 • Huvud
 • Nacke
 • Hals
 • Manke
 • Bog
 • Överlinje/rygg
 • Länd
 • Kors
 • Benstomme
 • Benställning fram
 • Benställning bak
 • Kotor
 • Hovar
 • Skritt
 • Trav
 • Temperament

Vid bedömning skall hänsyn tas till hästens ålder, STS avelsmål samt den för rasen fastställda rasstandarden    .

Häst skall vid avelsvärderingstillfället mätas avseende mankhöjd och skenbensomfång.

4.1.3 KVALITETSKLASS POÄNG

För att uppnå kvalitetsklass krävs poäng på protokollets samtliga punkter.

NSvt Protokoll

Hingst:

 • 1:a klass och STAR: minimum 210 poäng, minimum 70 på rastyp = kan erhålla avelsgodkännande
 • 1:a klass: minimum 210 poäng, under 70 på rastyp = ej avelsgodkänd
 • 2:a klass: 180-209 poäng = ej avelsgodkänd
 • 3:dje klass: 179 poäng eller mindre = ej avelsgodkänd
 • Kass: uppfyller ej rasstandard

Sto:

 • 1:a klass och STAR: minimum 210 poäng, minimum 70 på rastyp = väl rekommenderad

           för avel

 • 1:a klass: minimum 210, under 70 på rastyp = rekommenderas för avel
 • 2:a klass: 180-209 poäng = kan brukas till avel
 • 3:dje klass: 179 poäng eller mindre = bör ej brukas i avel
 • Kass: uppfyller ej rasstandard

Valack:

 • 1:a klass och STAR: minimum 210 poäng, minimum 70 på rastyp
 • 1:a klass: minimum 210, under 70 på rastyp
 • 2:a klass: 180-209 poäng
 • 3:dje klass: 179 poäng eller mindre
 • Kass: uppfyller ej rasstandard

4.1.4 BRUKSPROV (FRIVILLIGT)

Bruksprov kan göras i samband med avelsvärdering/Exteriörbedömning. Krav på godkänt bruksprov för avelsgodkännande finns ej.

Diplom erhålls för godkänt genomfört bruksprov.

Ridprov/körprov kan genomföras tidigast vid 4 års ålder. Dragprov eller tömkörning kan genomföras vid 3 års ålder. Bedömarens anvisningar gäller i alla lägen.

Följande moment skall bedömas vid bruksprov som utförs vid avelsvärdering:

 • Anspänning och frånspänning alt. uppsittning/avsittning.
 • Igångsättning samt dragteknik och dragvilja vid körning.

Framåtbjudning vid ridning och tömkörning.

 • Halter
 • Temperament, samarbetsvilja och lydnad.

Person utsedd av STS utför bedömningen av bruksprov. Domaren poängsätter de 5 bedömningsmomenten enligt skala 1–10, där ingen poäng får vara under 5 för att bli godkänd i bruksprovet. Endast en häst är inne på banan under provet. Hästen får under provet inte visa tecken på dåligt lynne eller olater. Häst som visar påtaglig olydnad eller inte kan ridas/köras i de föreskrivna gångarterna godkännes ej. Häst som underkänns i bruksprovet får om så önskas genomföra nytt bruksprov vid senare tillfälle, t.ex. samma dag.

4.1.5 HÄLSOTILLSTÅND STO OCH HINGST

Bedömningen av hälsotillståndet skall omfatta allmän sundhet samt hållbarhet i förhållande till ålder och användbarhetsområde.

Alla avelsdjur skall bedömas avseende defekter i enlighet med gällande defektlista som återfinns på STS hemsida.

Vid misstanke om smittsam sjukdom, dålig hållbarhet eller ärftlig defekt kan hästen remitteras till veterinär. Vid misstanke om nedärvning av defekter skall ansvarig domare före beslut remittera ärendet till STS.                   

Samtliga hingstar skall för att klara fullständig individprövning och erhålla avelsgodkännande vara friröntgade avseende OCD och spatt enligt STS instruktioner. De

skall också vara veterinärbesiktigade avseende alla punkter angivna på Veterinärförbundets besiktningsintyg för häst (F142), böjprov undantaget, utan väsentliga anmärkningar. I samband med detta görs även en bedömning av hingstens temperament som betygsätts 1–10. 4.2 AVELSGODKÄNNANDE – STO OCH HINGST

Avelsgodkännande kan erhållas tidigast vid 3års ålder efter att hästen genomgått och klarat en individprövning (exteriör och hälsotillstånd) och där erhållit:

Hingst 1:a klass + STAR

Sto minimum 2:a klass

Hingst 3år erhåller 2årigt avelsgodkännande

Hingst 4år erhåller 1årigt avelsgodkännande

Hingst 5år och äldre erhåller livstidsgodkännande

4.3 DIPLOM

4.3.1 BRUKSPROVS DIPLOM

Tilldelas häst som utfört Godkänt bruksprov på avelsvärdering

4.3.2 3ÅRS DIPLOM

3års Diplom kan tilldelas ston och hingstar som vid tre års ålder erhållit Kvalitetsklass 1+STAR dvs minimum 210p och minimum 70 på typ

4.3.3 AVELSDIPLOM

Avelsdiplom tilldelas ston och hingstar som vid 5 år eller äldre erhåller Kvalitetsklass 1+STAR dvs minimum 210p och minimum 70 på typ

4.3.4 MODEL DIPLOM

Häst som erhållit 1klass+Star på avelsvärdering/exteriörbedömning kan ställas igen för att försöka uppnå titeln MODEL. För att bli tilldelad titel MODEL krävs följande.

Sto 5år och äldre:

Avelsvärderad 1klass+MODEL minimum 210p och minimum 75 på typ

Hingst 7år och äldre:

Avelsvärderad 1klass+MODEL minimum 210p och minimum 75 på typ

Valack 5år och äldre:

Avelsvärderad 1klass+MODEL minimum 210p och minimum 75 på typ

4.3.5 PREFERENT

Tilldelas Hingst som lämnat minst 15 avkommor varav minst 9st är 1:a klass och max 6st 2:a klass. Av dessa skall minst 1st vara Avelsgodkänd Tinkerhingst. Avkommorna skall bedömas inom NSvT tidigast vid 3års ålder.

Tilldelas Sto som lämnat minst 3 avkommor varav minst 1st 1:a klass. Avkommorna skall bedömas inom NSvT tidigast vid 3års ålder.

4.4 AVELSVÄRDESKLASS/TILLSTÅNDSKLASS

Avelsvärdesklass enligt bilaga 2 och 3 tilldelas hingstar och ston med känd härstamning som klarat fullständig Individprövning.

Tillståndsklass enligt bilaga 2 och 3 tilldelas hingstar och ston med enbart en känd förälder eller okänd härstamning som klarat fullständig Individprövning

4.4.1 AVELSVÄRDESKLASS/TILLSTÅNDSKLASS HINGST

Bilaga 2. Avelsvärdesklass/Tillståndsklass Hingst

4.4.2 AVELSVÄRDESKLASS/TILLSTÅNDSKLASS STO

Bilaga 3. Avelsvärdesklass/Tillståndsklass Sto

4.5 AVKOMMEPRÖVNING

Endast officiella resultat från avelsvärderingar/exteriörbedömninar som är avelsvärderings grundande skall räknas. Dessa skall vara arrangerade eller sanktionerade av inom EU godkänd avelsorganisation.

Uppgifter om avkommor i utlandet, vars officiella resultat dokumenterats av inom EU godkänd avelsorganisation skall så långt som möjligt ingå i bedömningsunderlaget.

I avkommeprövningen skall ingå en kontroll och bedömning av om avkommorna är bärare av sådana defekter som medför lidande.

Avkommorna skall vara bedömda tidigast vid 3års ålder.

4.5.1 AVKOMMEPOÄNG

Föräldradjuren får enbart tillgodoräkna sig ett resultat per avkomma från avelsvärdering. Om avkomman skulle uppnå en kategori som ger högre poäng räknar man alltid den högsta poängen.

Avkomma som kasseras för defekt kan inte tilldela föräldradjur några poäng.

Avkomma                               Poäng
Livstidsgodkänd MODEL Hingst 25
Livstidsgodkänd Hingst 20
MODEL Sto, valack, hingst 15
1klass + STAR sto, valack, hingst

Avelsdiplom Sto

3års Diplom

10
1klass sto, valack, hingst 5
 1. DOMARE – AVELSVÄRDERING/EXTERIÖRBEDÖMNING

Domare äger rätt att ta särskild hänsyn till härstamning eller för rasen särskilt värdefull egenskap vid individprövning. Varje sådant beslut skall i förekommande fall med angivande av motiv meddelas avelsorganisationen. Beslut rörande enskilda hingstars bedömningsresultat uppförs på exteriör-bedömningsprotokoll. Domare kan ansöka hos STS om dispens från gällande bestämmelser då de finner detta särskilt motiverat.

 1. ÖVERKLAGAN AV BESLUT GÄLLANDE AVELSGODKÄNNANDE/AVELSVÄRDERING

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår. Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som hen begär och de omständigheter hen åberopar till stöd för sin begäran om ändring. Skrivelsen skall vara STS styrelse tillhanda inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet. STS styrelse remitterar skrivelsen till domare som bedömt hästen och till Avelskommittén. Även yttrande från veterinär kan begäras in om ärendet så kräver. Dessa instanser tar överklagandet i beaktande och beslutar om ev. ändring av beslut. Så snart beslut i ärendet är taget skall detta meddelas den överklagande parten. Om överklagan ej bifalls och detta ej godkänns av den överklagande, skall ärendet remitteras vidare till STS:s besvärsnämnd för beslut. Detta skall grunda sig på vad handlingarna innehåller och vad i övrigt framkommit i ärendet. STS:s besvärsnämnd är sista beslutande instans i överklagningsärenden. Besvärsnämndens handlingar skall omfatta själva överklagan samt alla inkomna remissyttranden. Besvärsnämndens beslut skall tillställas klaganden. I de fall besvärsnämndens beslut går den klagande emot kan den klagande faktureras för hela eller delar av de kostnader som besvärsnämnden haft för tagandet av beslutet.

 1. KRAV FÖR ATT HINGST SKALL FÅ ANVÄNDAS I AVEL INOM STS

För att hingst skall få användas för avel krävs minst:

 • att hingsten är blodtypad/DNA-testad, och att resultat tillställt STS
 • att betäckningsrapporter och fölredovisningar (språngrulla) redovisats för de år hingsten varit verksam i avel.
 • att hingst ej nedärver eller själv har känd defekt enligt gällande defektlista.
 • att för hingsten av avelsorganisationen beslutad betäckningslicens/avgift är erlagd. För hingst i seminverksamhet gäller dessutom att dessa omfattas av Jordbruksverkets föreskrifter för semin.

Hingstägaren skall så snart stoägaren fullgjort sina skyldigheter, enligt det mellan parterna ingångna avtal om betäckning av stoet, till stoägaren överlämna undertecknad betäckningsrapport.

Hingstens samtliga betäckningar som tinkerhäst skall rapporteras enligt STS anvisningar. Fullständigt ifyllda betäckningsrapporter och språngrullor skall redovisas till STS senast 30 september innevarande år. Betäckningar och fölningar som sker efter 30september skall rapporteras innan betäcknings- resp. fölningsårets slut.

Hingst som har lägre fölningsprocent än 40% föranleder en särskild kontroll av språngrulla och ev. beslut om spermaundersökning. Även hingst som årligen har lägre fölningsprocent än 50% kan föranleda till beslut om spermaundersökning. Resultatet av denna granskning redovisas på STS officiella hemsida.

Innehavare av hingst som inte följer bestämmelser i detta reglemente eller ej erlägger de eventuella avgifter som STS:s styrelse beslutat om kan vägras en rättighet, som följer av detta reglemente, eller drabbas av återkallelse av sådan rättighet för viss tid eller tills vidare. Beslut om detta fattas av STS:s styrelse efter det att berörd hingstägare underrättats av STS om förhållandet och givits möjlighet att förklara aktuella omständigheter samt fullgöra sina skyldigheter.

 1. REGLER FÖR OFFICIELLA UTSTÄLLNINGAR OCH ANDRA ARRANGEMANG

8.1 UTSTÄLLNING ELLER ANNAT ARRANGEMANG

Utställning eller annat arrangemang (t ex fölvisning eller unghästbedömning) kan arrangeras av STS eller av annan person eller organisation som erhållit sanktion för denna av STS. Bedömning skall utföras av minst en av STS godkänd domare. Anmälan om tid, plats och domare skall göras till STS:s kansli senast 3 månad före aktuellt arrangemang, där propositioner bör bifogas. Görs förändring av ursprungliga uppgifter i propositionen skall detta genast meddelas STS. Visningsberättigade hästar skall vara registrerade hos STS.

8.2 BEDÖMNING

Bedömning skall noteras på NSvT´s protokoll (samt i förekommande fall unghästprotokoll) eller svenskt 50-poängsprotokoll och undertecknad av domare. Placering som BIS och eventuell BIR/BIM skall särskilt anges. Protokoll skall tillställas ägaren eller dennes företrädare vid/efter utställningens avslutning.

8.3 RESULTATREDOVISNING

Resultatet från arrangemanget skall av arrangören inom 2 månader redovisas till STS:s registrator.

8.4 50 POÄNGSKALA

Vid bedömning på protokoll baserade på 50 poängskalan ska denna omfatta minst dessa fem bedömningsgrupper.

 • Typ,
 • huvud, hals, bål och kors,
 • extremiteter samt rörelsernas korrekthet,
 • rörelsemekanik i skritt,
 • rörelsemekanik i trav.

Kvalitetsklass 50-poängs protokoll (endast utställning)

Klass 1 38-50
Klass 2 35-37
Klass 3 30-34
Kass    -29
 1. AVVISNING FRÅN ARRANGEMANG

Underlåter hästägare eller dennes ombud att iaktta de föreskrifter som meddelats på avelsvärderings/utställningsplatsen, eller om en häst bedöms som farlig för den allmänna säkerheten, äger ansvarig domare eller av STS utsedd säkerhetsansvarig rätt att avvisa den aktuella hästen eller ryttaren från avelsvärderingen/utställningen. Otillbörlig bestraffning av häst kan också medföra avvisning. Ansvarig domare äger även rätt att beordra byte av visare av häst om visning är förenad med säkerhetsrisk eller är allmänt oskickligt utförd. Häst som avvisats äger rätt att anmälas till och visas vid annat arrangemang. Inbetald anmälningsavgift återbetalas ej för avvisad häst.

 1. ANSVAR

10.1 STS

 • ansvarar för att erforderliga regler finns för avelsvärdering/utställning
 • utser domare godkända att döma Tinkerhäst
 • tillhandahåller prisrosetter vid avelsvärdering och egna utställningar
 • ansvarar för att gällande försäkringsskydd finns vid samtliga tillfällen då av STS godkänd fastställd avelsvärdering/utställning genomförs
 • kontrollerar härstamningsuppgifter och övriga uppgifter för avelsvärderingens genomförande
 • ersätta domare för utförd bedömning samt reseersättning enligt normer fastställda av STS.

10.2 ARRANGÖR

 • Ansvarar för den lokala verksamheten, inkl. annonserar, låter iordningställa plats för arrangemanget, mottager anmälningar, upprättar katalog, meddelar hästägarna tid och plats för avelsvärdering, tar fram protokoll, samt ev. sekreterarhjälp till domare.

(ekonomiskt ansvar vid avelsvärdering: STS).

 • Ansvarar för arrangemanget på platsen så att hästägarförsäkran kan avlämnas före avlastning, tillhandahåller godkänd mätkäpp samt måttband. Säkerhetsaspekterna skall noga beaktas vid bedömningarnas genomförande. Hästar och publik ska hållas åtskilda.
 • Ansvarar för att resultaten samt minst ett ex av bedömningskatalog, senast den 1 oktober årligen insänds till STS enligt STS:s anvisningar. Resultat från fölbesiktning skall meddelas snarast, dock senast den 1 december.
 • Svarar för att redovisning av protokoll gällande Tinkerhästar sker till STS senast 2 månader efter avslutat arrangemang.
 • Kontrollerar om ej separat id kontrollant utsetts, identitet, identitetshandlingar och signalement på visade hästar samt noterar och rapporterar eventuella avvikelser. Avvikelser skall noteras, dateras och undertecknas och därefter, tillsammans med originalhandlingen, insändas till STS.
 • Kontrollera att ingen smitta förekommer på aktuell anläggning eller på sådant avstånd att smittrisk föreligger.

10.3 DOMARE

 • skall vara av STS auktoriserad domare för rasen Tinker
 • utför och ansvarar för bedömningen
 • undertecknar bedömningsprotokollen
 • redovisar bedömningsresultaten muntligt, samt rangerar vid behov visade hästar

10.4 HÄSTÄGAREN – ANMÄLAREN

 • Svarar för att anmälan på anvisad blankett och övriga erforderliga bestyrkta meriter är riktiga och har kommit regional anordnare tillhanda senast vid den tidpunkt som beslutats skall gälla som sista anmälningsdag. Därefter har regionala anordnaren rätt att avvisa anmälan eller betrakta den som en efteranmälan. Samtliga för avelsvärderingens/utställningens genomförande nödvändiga uppgifter skall vara

           korrekt och tydligt ifyllda.

 • Det är hästägarens/anmälarens ansvar att när det gäller ston lämna en komplett och korrekt förteckning av avkomma inklusive avkommans meriter i samband med anmälan för införande i stambok eller höjning av avelsvärdesklass/tillståndsklass. Meriter skall styrkas. Har felaktiga uppgifter lämnats om en hästs identitet härstamning eller annat av

         betydelse för hästens bedömning, är resultatet från avelsvärderingen ogiltigt.

 • Ska erlägga anmälningsavgift till regional anordnare eller dennes ombud tillhanda senast på den dag som angivits som sista betalningsdag. Uteblivande från

avelsvärdering/utställning, ger inte hästägaren rätt att återfå hela eller del av den            inbetalda avgiften.

 • Ska på avelsvärdering/utställningsplatsen, före avlastning lämna hästägarförsäkran till regional anordnare eller dennes ombud.
 • Skall vid anmodan på arrangemanget kunna uppvisa identitetshandling/hästpass samt i förekommande fall registreringsbevis i original, eller för föl godkänd betäckningsrapport.
 • Skall i samband med anmälan till avelsvärdering lämna så fullständiga uppgifter som möjligt vad gäller sjukdomar, pågående medicinering eller annat som kan påverka bedömningen.
 • Har skyldighet att känna till och följa de föreskrifter och regler som utfärdats av Jordbruksverket och avelsorganisationen för att reglera avelsvärdering.
 • Ska följa de anvisningar regional anordnare eller dennes ombud meddelat för arrangemanget.
 • Rapportera till STS Avelskommitté om hingst eller sto i avel visar sig bära eller nedärva defekt.
 • Rapportera till STS eventuella förändringar i ägarskap samt för hingst även stationering under betäckningssäsong.
  • Kan ej ställa ekonomiskt anspråk på STS eller regional anordnare föranledda av resultat vid avelsvärdering/utställning eller eventuella felaktigheter i dessa.
 1. JÄV

Vad gäller jäv hänvisas till STS stadgar §24 och Förvaltningslagen (SFS1986:223) §§11och 12. Anmälan om eventuell jävsituation tillställs STS styrelse.

 1. DISPENSANSÖKAN

Domare, hästägare eller regional anordnare har möjlighet att söka dispens från regler enligt detta reglemente. Dispensansökningar skall ställas till STS’s kansli. Dispensansökan skall vara kompletterad med de handlingar sökanden önskar åberopa samt vara undertecknad av den sökande. Vid behandling av dispensärende äger STS rätt att begära in kompletterande uppgifter. Det åligger STS att behandla inkomna dispensärenden skyndsamt.

 

1. 
ROSETTER

1. KVALITETSKLASS

 

Kvalitetsklass Kvalitetsklass Rosett NSvT poängskala 50- poängskala
1:a klass + STAR I Blå 210- poäng

(minst 70p rastyp)

38–50 poäng
1:a klass I Blå 210- poäng 38–50 poäng
2:a klass II Gul 180–209 poäng 35–37 poäng
3:e klass III Röd -179 poäng 30–34 poäng
  Kass.   Ej rastypisk -29 poäng

 

2. AVELSVÄRDESKLASS

Avelsvärdesklass Rosett
Elit Blå/Gul
A Blå
AB Gul
B Röd

3. RIKSUTSTÄLLNING

Placering Rosett/Gehäng
Klassvinnare Vinröd/Svart
BIS Blå/Gul
BIR Röd/Vit
BIM Grön/Vit
Avelsgrupp Lila/Vit

 

4. ÖVRIGA UTSTÄLLNINGAR

 

Klass Klass Rosett NSvT poängskala 50-poängskala
1:a klass + STAR I Blå 210 poäng

(minst 70p rastyp)

38–50 p
1:a klass I Blå 210–300 poäng 38–50 p
2:a klass II Gul 180–209 poäng 35–37 p
3:e klass III Röd -179 poäng 30–34 p
BIR BIR Röd/Vit    
BIM BIM Grön/Vit    

 

5. FÖL, UNGHÄST SAMT EJ RASGODKÄND TINKER

 

Klass Klass Rosett NSvT unghäst poängskala 50- poängskala
1:a klass I Blå 140- poäng 38-50 poäng
2:a klass II Gul 120-139 poäng 35–37 poäng
3:e klass III Röd -119 poäng 30–34 poäng

 

2. AVELSVÄRDESKLASS/TILLSTÅNDSKLASS HINGST

AVELSVÄRDESKLASSER/TILLSTÅNDSKLASSER INDIVIDPRÖVNING:

Avelsvärdesklass/Tillståndsklass G2

Tilldelas 3 årig hingst som klarat fullständig individprövning och erhållit minst 210 poäng, varav minst 70poäng på typ och tilldelats 1klass+STAR. Detta är en tillfällig avelsvärdes-/tillståndsklass och gäller till och med det år hästen fyller fyra år.

Avelsvärdesklass/Tillståndsklass G1

Tilldelas 4 årig hingst som klarat fullständig individprövning och erhållit minst 210 poäng, varav minst 70poäng på typ och tilldelats 1klass+STAR. Detta är en tillfällig avelsvärdes-/tillståndsklass och gäller till och med det år hästen fyller fyra år.

Avelsvärdesklass/Tillståndsklass B

Tilldelas hingstar 5år och äldre som klarat fullständig individprövning och minst 210 poäng, varav minst 70poäng på typ och tilldelats 1klass+STAR.

Avelsvärdesklass/Tillståndsklass AB

Tilldelas hingstar 7år och äldre som klarat fullständig individprövning och erhållit minst 210 poäng, varav minst 75poäng på typ och tilldelats 1klass+MODEL.

AVELSVÄRDESKLASSER/TILLSTÅNSKLASSER BASERADE PÅ AVKOMMEPRÖVNING:

Avelsvärdesklass/Tillståndsklass A (kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet) Tilldelas hingst som uppfyller kraven för avelsvärdes-/tillståndsklass B eller AB och som visat sig ha mycket god förärvning. För att hingst skall kunna tilldelas avelsvärdes-/tillståndsklass A ska han uppnått minst 50poäng på sina första 10st visade avkommor. Avkommorna skall vara bedömda tidigast vid 3års ålder. Har poängen uppnåtts innan 10 avkommor är visade erhåller hingsten avelsvärdes-/tillståndsklass A.

Avelsvärdesklass/Tillståndsklass Elit (kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet)   Tilldelas hingst som uppfyller kraven för avelsvärdes-/tillståndsklass B, AB eller A och som visat sig ha utomordentligt god förärvning. För att hingst skall kunna tilldelas avelsvärdes-

/tillståndsklass Elit ska han uppnått minst 70poäng på sina första 10st visade avkommor, varav minst 1 avelsgodkänd Hingst. Avkommorna skall vara bedömda tidigast vid 3års ålder. Har poängen uppnåtts innan 10 avkommor är visade erhåller hingsten avelsvärdes-/tillståndsklass

Elit.

Avelsvärdesklass/Tillståndsklass D

Tilldelas hingst som har en avelsvärdes-/tillståndsklass men som visats mindre god förärvning. Uppnås inte minst 20poäng på de första 10st visade avkommorna rekommenderas hingsten ej för avel. Avkommorna skall vara bedömda tidigast vid 3års ålder.

Övrigt

Om hingst ej uppnått avelsvärdes-/tillståndsklass A eller Elit med hjälp av sina första 10 visade avkommor dubblas antalet avkommor samt poängkrav för att uppnå respektive klass.

3. AVELSVÄRDESKLASS/TILLSTÅNDSKLASS STO

AVELSVÄRDESKLASSER/TILLSTÅNDSKLASSER INDIVIDPRÖVNING:

Avelsvärdesklass/Tillståndsklass C

Tilldelas Sto 3år och äldre som erhållit 179 poäng eller mindre.

Avelsvärdesklass/Tillståndsklass B2

Tilldelas Sto 3år och äldre som erhållit 180-209 poäng,

Avelsvärdesklass/Tillståndsklass B1

Tilldelas Sto 3år och äldre som erhållit 210 poäng, under 70poäng på rastyp.

Avelsvärdesklass/Tillståndsklass B

Tilldelas Sto 3år och äldre som erhållit 210 poäng, minimum 70poäng på rastyp

Avelsvärdesklass/tillståndsklass AB

Tilldelas Sto 5år och äldre som erhållit minst 210 poäng, varav minst 75poäng på typ och tilldelats 1klass+MODEL.

AVELSVÄRDESKLASSER/TILLSTÅNDSKLASSER BASERADE PÅ AVKOMMEPRÖVNING:

Avelsvärdesklass/Tillståndsklass A (kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet) Tilldelas sto som uppfyller kraven för avelsvärdes-/tillståndsklass C, B2, B1, B eller AB och som visat sig ha mycket god förärvning. För att sto skall kunna tilldelas avelsvärdes-/tillståndsklass A ska hon uppnått minst 20poäng på sina första 6 visade avkommor. Avkommorna skall vara bedömda tidigast vid 3års ålder. Har poängen uppnåtts innan 6 avkommor är visade erhåller stoet avelsvärdes-/tillståndsklass A.

Avelsvärdesklass Elit (kan tilldelas postumt så länge avkomma finns i livet)  

Tilldelas sto som uppfyller kraven för avelsvärdes-/tillståndsklass C, B2, B1, B, AB eller A och som visat sig ha utomordentligt god förärvning. För att sto skall kunna tilldelas avelsvärdes/tillståndsklass Elit ska hon uppnått minst 30poäng på sina första 6 visade avkommor. Avkommorna skall vara bedömda tidigast vid 3års ålder. Har poängen uppnåtts innan 6 avkommor är visade erhåller stoet avelsvärdes-/tillståndsklass Elit.

Avelsvärdesklass D

Tilldelas sto som har en avelsvärdes-/tillståndsklass men som visats mindre god förärvning. Uppnås inte minst 5poäng på de första 6st visade avkommorna rekommenderas stoet ej för avel. Avkommorna skall vara bedömda tidigast vid 3års ålder.

Övrigt

Om stoet ej uppnått avelsvärdes-/tillståndsklass A eller Elit med hjälp av sina första 6 visade avkommor multipliceras antalet avkommor samt poängkrav med 1,5 för att uppnå respektive klass. Poängkravet på elit avrundas till 50poäng.