Stadgar

Stadgar för Svenska Tinkerhästsällskapet, STS

Bildat 1998-01-21

Revision 2019

Stadgar för Svenska Tinkerhästsällskapet

Bildat 1998-01-21. Godkänd avelsorganisation 2012-02-06.

§1 Ändamål

Svenska Tinkerhästsällskapet (STS) är en ideell rikstäckande förening för Tinkerhästen i Sverige.

Svenska Tinkerhästsällskapet skall:

 • verka för ett ökat intresse för tinkerhästen och dess användning i Sverige,
 • ansvara för stambok samt register för tinkerhästen i Sverige,
 • verka för avelsarbete med rastypiska hästar enligt den av STS antagna standarden.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen förverkligar sin uppgift i enlighet med sina stadgar samt på det sätt som fastställts vid föreningens möten.

§2 Föreningen

Föreningens namn är Svenska Tinkerhästsällskapet (STS). Föreningen har sitt säte där kassör bor, om ej annat beslutas av styrelsen.

Föreningens organ är:

 • årsmötet (ordinarie och extra),
 • styrelsen,
 • de arbetsgrupper som styrelsen utsett,
 • revisorerna,
 • valberedningen,
 • tidningsredaktören.
 • 3 Medlemskap

Medlem i föreningen kan varje person, eller familj, bli som förbinder sig att följa dessa stadgar samt erlägger medlemsavgift. Medlemskap kan erhållas som antingen enskild medlem eller som familjemedlemskap. Om medlemskapet gäller familj ska alla familjens medlemmar läggas upp i medlemslistan. Som familj räknas personer skrivna på samma adress. Föreningen är skyldig att föra förteckning över sina medlemmar.

Till hedersmedlem kan på styrelsens framställan kallas en person som på ett förtjänstfullt sätt verkat för föreningens bästa. Hedersmedlemmar har samma rättigheter som ordinarie medlemmar.

§4 Beslutandeorgan

Föreningens högsta beslutande organ är årsmöte och extra årsmöte. Styrelsen är beslutande organ mellan årsmötena. Styrelsen kan tillsätta arbetsgrupper eller motsvarade för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa arbetsgrupper har de befogenheter som styrelsen tilldelat dem.

§5 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna och handlingar rörande förvaltningen ska tillställas revisorerna minst tre veckor före årsmötet. Revisorerna ska till styrelsen en vecka före årsmötet överlämna en skriftlig berättelse om den utförda granskningen.

§6 Rösträtt

På föreningsmöte har endast föreningens medlemmar rösträtt och endast medlem kan inväljas i styrelsen. Rösträtt erhålls med 1 röst per medlemskap. Familjemedlemskap ger 2 röster oavsett antalet familjemedlemmar.

Den medlem som har betalt medlemsavgiften senast 14 dagar före årsmöte/extra årsmöte äger rätt att rösta. Röstning genom ombud med fullmakt får ske med högst en fullmakt per medlem.

§7 Beslut och omröstning vid årsmöte

På föreningsmötena fattas besluten med enkel röstmajoritet. Röstningen sker öppet om inte någon av mötesdeltagarna kräver sluten omröstning. Val förrättas med slutna valsedlar. Vid lika röstetal avgör mötets ordförande.

§8 Årsmöte och motioner

Årsmötet ska äga rum senast den sista mars. Kallelse till årsmötet skall vara publicerad minst 21 dagar före årsmötet på så sätt som styrelsen bestämmer.

Motion till årsmötet skall vara insänd senast 21 dagar före årsmötet för att tas upp på dagordningen. Styrelsen äger rätt att besluta om att upptaga motion till behandling på årsmötet även om den har inkommit senare än föreskriven tid. Motioner och styrelsens yttrande däröver samt propositioner från styrelsen skall av styrelsen publiceras på hemsidan 14 dagar innan årsmötet.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig, inklusive fullmakter. Närvarorätt kan ges icke medlem om årsmötet så beslutar.

§9 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma;

 • 1 Mötets öppnande.
 • 2 Val av ordförande för mötet.
 • 3 Val av sekreterare.
 • 4 Val av två justeringsmän jämte rösträknare.
 • 5 Fastställande av dagordning.
 • 6 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning.
 • 7 Fastställande av röstlängd.
 • 8 Styrelsens verksamhetsberättelse.
 • 9 Revisor/revisorernas berättelse.
 • 10 Fastställande av resultat- och balansräkning.
 • 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 12 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 • 13 Fastställande av årsavgifter.
 • 14 Fastställande av arvoden och ersättningar.
 • 15 Val av styrelseordförande, styrelse och suppleanter.
 • 16 Val av revisor och revisorssuppleant.
 • 17 Val av övriga valbara poster.
 • 18 Val av valberedning.
 • 19 Redovisning av eventuella lokalavdelningarnas verksamhet.
 • 20 Behandling av förslag från styrelsen och motioner från medlemmar.
 • 21 Mötets avslutande.

§10 Extra årsmöte

Extra årsmöte kan hållas under följande förhållanden:

 • Styrelsen finner ett extra årsmöte nödvändigt.
 • Begäran om extra årsmöte från minst 10 % av medlemmarna.
 • Begäran från revisor.
 • Om styrelsen ej är fulltalig på grund av styrelsemedlemmarnas utträde trots suppleanters inträde som ordinarie ska styrelse eller revisor anordna extra årsmöte där fyllnadsval sker.

Vid extra årsmöte skall förekomma punkterna 1-7 i § 9, ärende eller ärenden för vilket eller vilka mötet sammankallas jämte punkterna 19 och 21 i § 9.

Det extra årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig, inklusive fullmakter. Närvarorätt kan ges icke medlem om årsmötet så beslutar.

Det extra årsmötet kan också vid behov besluta om stängda dörrar, vilket utestänger dem med enbart närvarorätt. Detta förfarande kräver enkel majoritet och skall noteras i protokollet.

§11 Beslutsnivåer

Enkel majoritet innebär att mer än hälften av de avgivna rösterna ska vara för beslutet för att det ska kunna tas.

Kvalificerad majoritet innebär att 2/3 majoritet krävs för beslut.

§12 Protokoll och tillkännagivande av beslut

Vid medlemsmöte och styrelsemöte ska minst beslutsprotokoll föras. I protokollet skall också införas antal närvarande medlemmar vid mötets början och slut samt övriga närvarande. Dessutom ska även eventuella reservationer finnas med i protokollet.

Protokoll från årsmöte skall justeras och publiceras på hemsidan varvid fattade beslut skall anses vara tillkännagivna.

§13 Valberedning

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, varav en utses som sammankallande. Ledamöterna väljs av årsmötet och mandatet gäller 1 år. Valberedningens ledamöter skall vara medlemmar i föreningen.

Valberedningen skall avge sitt förslag samt övriga kandidater till de val som skall förekomma på mötet. Valberedningens förslag skall inlämnas till styrelsen senast 21 dagar före mötet för publicering på hemsidan. Ytterligare kandidatnomineringar kan äga rum vid mötet. Föreslagen kandidat ska ha accepterat nomineringen för att kunna väljas.

Ledamot i valberedningen äger ej rätt att deltaga i beslut som innebär att ledamot själv av valberedningen föreslås till viss post. Valberedningens ledamöter får ej väljas till någon annan av årsmötet valbar post under sin mandatperiod i valberedningen

§ 14 Styrelsen

Styrelsen är, då årsmöte eller extra årsmöte ej är samlat, föreningens beslutande organ. Styrelsen består av ordförande, 5 ordinarie ledamöter samt max 2 suppleanter. Samtliga väljs på en mandattid om två år. Udda årtal väljs ordförande, 2 ledamöter och 1 suppleant. Jämna årtal väljs 3 ledamöter och 1 suppleant. Vid ordinarie årsmöte kan ett enhälligt möte tillfälligt (max en mandatperiod åt gången) utöka styrelseposternas antal med 1 ledamot. Styrelsemedlem skall för att vara valbar vara medlem i föreningen.

Styrelsen konstituerar sig under ordföranden normalt med vice ordförande, kassör, sekreterare och ledamot.

Vid avhopp från en styrelsepost innan ordinarie mandatperiod fullföljts äger styrelsen rätt att intermistiskt tillsätta denna post, företrädesvis med 1 av suppleanterna. Mandatperioden för denna ledamot löper då fram till nästa årsmöte då fyllnadsval eller nyval sker.

Styrelsen kan om behov föreligger knyta till sig extern tjänst.

Styrelsen kan kalla enskild person, även icke medlem, till styrelsemöten och medlemsmöten. Personen får då närvarorätt, förutsatt att närvarorätten bifallits med enkel majoritet. Sådan person har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt. Styrelsen är beslutför då de vid sammanträdet närvarandes antal uppgår till 4 ledamöter inklusive mötesordförande. Som ledamot räknas närvarande ledamot och suppleant som ersätter ledamot. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder. Styrelsen är solidariskt ansvarig för alla styrelsens beslut. Mötet kan även hållas genom telefonkonferens. Vid specifika fall kan förfrågningar sändas till medlemmar skriftligen med talongsvar. Svaren skall ligga till grund för styrelsens beslut men är bara vägledande och ej tvingande.

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger eller genom en av ordförande utsedd person. Ordföranden är skyldig kalla till sammanträde om minst 3 ledamöter eller revisor så önskar.

Protokoll och andra föreningens originalhandlingar förvaras hos sekreteraren eller annan av styrelsen utsedd person.

När styrelsemedlem, eller annan person med officiellt uppdrag från/i STS lämnar sitt uppdrag skall utan dröjsmål alla dokument som härrör från arbetet inom organisationen lämnas till sittande ordförande eller sekreterare, eller i förekommande fall till ny registrator eller vice registrator.

§15 Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen att:

 1. Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten
 2. Verkställa beslut fattade av årsmöten
 3. Förvalta och ansvara för föreningens medel
 4. Tillse att fullständiga räkenskaper föres enligt god bokförings sed samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser. Senast tre veckor före årsmötet underställa dessa dokument revisors granskning jämte de originalhandlingar revisor efterfrågar för att kunna genomföra sin granskning av styrelsens arbete.
 5. Bestämma dag och plats för allmänna möten.
 6. Förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten.
 7. Där icke särskilda ombud är utsedda företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer med flera.
 8. Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad.
 9. Föra medlemsmatrikel.
 10. Utse registrator och registreringsnämnd.
 11. Informera medlemmarna.

§16 Firmateckning

Föreningen firma tecknas av två personer, varav ordförande är den ena partnern.

§17 Ekonomiskt ansvar

För föreningens förbindelser häftar allenast föreningens tillgångar. Ledamot är inte personligen ekonomiskt ersättningsskyldig såvida han eller hon inte gjort sig skyldig till brott, grov oaktsamhet eller uppsåt.

§18 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall utses en revisor och en suppleant för denna. Revisor och revisorssuppleant utses av årsmötet för ett år i taget. Revisorn kan när som helst och gärna kontinuerligt under året granska styrelsens arbete.

Revisionsberättelse över den företagna revisionen ska avges senast 1 vecka innan ordinarie årsmöte. Berättelsen ska innefatta yttrande ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§19 Tvister

Tvister inom föreningen skall, om de ej kan lösas inom föreningen, avgöras inför allmän domstol.

§20 Stadgetolkning

Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar enligt de direktiv moderförening samt Svenska Hästavelsförbundet (SH) utfärdar. I händelse av tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma vilka ej varit förutsedda i dessa stadgar hänskjutes frågan till nästa årsmöte/extra årsmöte eller så avgörs frågan interimistiskt av styrelsen. Interimistiskt beslutsförfarande bör dock endast användas i trängande fall och skall motiveras på nästföljande medlemsmöte.

§21 Avvikelse och dispens från stadgarna

Avvikelse från stadgarna får göras om det enhälligt stöds av årsmötet men avvikelse får ej göras till nackdel för enskild medlem. Det skall i protokollet motiveras varför årsmötet väljer att avvika från stadgarna. Dock får avvikelse ej ske från paragraf § 23, stadgeändring och upplösning.

§22 Utträde och uteslutning

Medlem, som efter sista februari underlåtit att betala sin årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen. Medlem, som av annan anledning önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, vilken beviljar utträde. Erlagda avgifter återbetalas ej.

Årsmöte eller extra årsmöte kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens ändamål eller ej följer stadgarna. För beslut om uteslutning fordras kvalificerad majoritet.

§23 Stadgeändring och upplösning

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt årsmöte alternativt med kvalificerad majoritet vid två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande allmänna möten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande möten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Besluten skall fattas med kvalificerad majoritet. I samband med upplösning beslutar sista årsmötet hur det skall förfaras med föreningens tillgångar och handlingar. Dock skall eventuell stambok, allt underlag till stambok samt kopia av medlemsmatrikel tillställas moderförening.

Övriga handlingar tillställs den arkivmyndighet där styrelsen har sitt säte. Beslut om upplösning skall av siste ordföranden eller dennes ersättare tillställas moderförening. Kan inte minst 2/3 av närvarande röstberättigade vid nedläggningsmötet enas om vart eventuella tillgångar skall gå skall dessa sändas till SHV (Svenska Hästars Värn) eller om den föreningen ej längre finns till WWF (Världsnaturfonden).

§24 Jäv

Person där någon av nedanstående relation till föredragare av ärende föreligger får ej deltaga i beslut kopplade till föreningen eller dess verksamhet.

 • Ärende rörande häst som på något sätt kan kopplas till personen, tex ägare, tidigare ägare, ägare av föräldradjur, ägare av avkomma, medryttare, fodervärd eller liknande.
 • Ärende rörande häst där personen kan tjäna ekonomiskt, eller erhålla andra fördelar, på att påverka ärendet.

Om jävssituation ändå uppstår skall frågan lyftas upp till och avgöras av styrelsen.

Endast medlemmar i föreningen får inneha förtroendeposter i föreningen. Med förtroendeposter menas alla officiella uppdrag som kan ges till medlemmarna och inte bara de som väljs på årsmötet, t.ex. rastypare mm. Undantag av regeln kan ges av styrelsen då det anses lämpligt.

§25 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek fastställs på årsmötet och gäller nästkommande år. Årsavgiften, för tidigare medlem, skall erläggas under januari månad och avse innevarande kalenderår. För ny medlem som betalar sitt inträde i föreningen efter sista september gäller erlagd medlemsavgift även för nästkommande kalenderår.

§26 Val av underkommittéer

Avelskommittén ska bestå av minst 6 personer av vilka en väljs av mötet till ordförande. Mandatperioden är 2 år för samtliga medlemmar. Jämna år väljs ordförande samt två ledamöter, ojämna år resterande ledamöter. I övriga underkommittéer tillämpas 2 års mandatperioder på samtliga platser.    Omval sker växelvis enligt metoden att hälften av personerna väljas om jämna år och den andra hälften väljs om udda år.