Förklaringar till uttryck i regansökan

Betäckningsrapport/Språngsedel
Betäckningsrapport utställd av godkänd avelsorganisation ska bifogas i original, kopia godtas ej. Om ej giltig betäckningsrapport finns måste härstamningen vara verifierad via DNA. Betäckningsrapporten är endast giltig om fölet är signalementsbeskrivet vid sidan av moder.
Om lagstadgade hingst- och stoavgifter ej är betalda kan dessa komma att läggas till registreringsavgiften.


Chipmärkning

Alla hästar som registreras hos Svenska Tinkerhästsällskapet ska vara chipmärkta. Hästen ska chipmärkas av en av Svenska Hästavelsförbundets godkända chipmärkare (dessa finner du på SH’s hemsida www.svehast.se), alternativt av behörig veterinär. Om man vid avläsning finner att hästen är chipmärkt sedan tidigare och ingen rapport finns ska numret antecknas på signalementsbeskrivningen av id-kontrollant

Checklista

Checklistan ska fyllas i och skrivas under av den som ansöker om registrering. Där intygas att ansökan är komplett och rätt ifylld så vitt ansökaren vet. Komplettering som krävs in av registrator medför en merkostnad om 100 kr innan ansökan behandlas på nytt.

DNA-typning

Har hästen genomgått DNA-typning skrivs diarienumret in i passet. DNA-typning görs tex om betäckningsrapport saknas. (För DNA-analys, kontakta SLU 018-672804).

Fotografier

2 fotografier ska bifogas, antingen vanliga fotografier i ”normal” storlek eller digitala bilder, ett foto av hästens högra sida och ett av hästens vänstra sida. Tänk på att hästen ska vara ren och bakgrunden så neutral som möjligt. Hästen ska synas tydligt på bilderna och får ej ha ryttare, sadel eller seldon på sig. Digitala bilder bifogas på CD-skiva eller USB

Importhandlingar
Om ursprungsland önskas i registrering och pass ska kopia på importhandlingar bifogas. Finns ej importhandlingar kommer detta fält att lämnas blankt. Utländskt pass räknas som importhandling. För häst med okänd härstamning som saknar pass krävs importhandling för registrering.


Rastypningsprotokoll

Föl vars föräldrar är registrerade i STS, moderstamboken Nsvt eller övriga dotterstamböcker behöver inte rastypas. Övriga hästar behöver rastypas innan de är bekräftade som tinker. Svenskfödd häst med okända föräldrar rastypas ej.

Registreringsansökan

STS registreringsansökan ska fyllas i så utförligt som möjligt samt undertecknas av hästägaren. Om hästens namn redan finns i registret kommer en tilläggssiffra sättas bakom namnet, tex Sally I.


Signalementsbeskrivning (konturdiagram)

Ska vara utförd av ID-kontrollant godkänd av Svenska Hästavelsförbundet på Svenska Hästavelsförbundets signalementsbeskrivningsprotokoll. Godkända ID-kontrollanter finner du på SH’s hemsida www.svehast.se. Tänk på att skäckad eller tigrerad häst ska ID-kontrolleras av person godkänd för samtliga färger. Signalementsbeskrivning utförd på annan blankett än SH’s av godkänd ID-kontrollant kan i undantagsfall godkännas, kontakta registrator för kontroll.
För föl gäller att konturdiagram skall göras vid moderns sida, i annat fall krävs härstamningskontroll via DNA!

Åldersintyg

Hästens ålder ska vara styrkt genom åldersintyg utfärdat av veterinär/hästtandläkare alternativt språngsedel/betäckningsrapport alternativt importhandlingar eller dylikt.

ID-kontroll
I de fall då hästen har pass och är chipmärkt sedan tidigare, ska en avläsning göras innan registrering. Denna utförs av en ID-kontrollant eller veterinär och ska skrivas in i passet. Avläsningen får inte vara äldre än 40 dagar då ansökan inkommer.


Ägarbevis

Kopia på kvitto/köpekontrakt bifogas. Om sådan saknas ska två till hästägaren icke närstående personer intyga att hästens ägs av den som skriver sig som ägare till hästen i registreringsansökan. Om ägaren till föl är densamma som moderns ägare krävs inget intyg.


Övrigt

Om handlingar saknas eller är felaktigt ifyllda och därmed behöver kompletteras beläggs med en avgift om 100 kr per komplettering. Avgiften skall vara betald i sin helhet samt handlingarna återsända till registratorn innan ärendet hanteras på nytt.