Förklaringar till uttryck i checklistan

  • Ansökningsblankett
   STS Ansökningsblankett ska fyllas i så utförligt som möjligt samt undertecknas av hästägaren.
 • Betäckningsrapport
  Betäckningsrapport utställd av godkänd avelsorganisation ska bifogas i original, kopia godtas ej.
  Önskas känd härstamning men betäckningsrapporten ej är giltig/finns måste härstamningen vara verifierad via DNA.
  Betäckningsrapporten är endast giltig om fölet är signalementsbeskrivet vid sidan av moder och passansökan inkommit i tid.
  Har passansökan ej inkommit i tid krävs härstamningskontroll mot fader och moder.
  Om hingst- och stoavgifter ej är betalda till STS el. betäckningsrapporten ej är från STS el. det saknas en betäckningsrapport kan en extraavgit komma att läggas till på kostnaden för Passet.
 • Checklista
  Checklistan ska fyllas i och skrivas under av den som ansöker om registrering. Där intygas att ansökan är komplett och rätt ifylld så vitt ansökaren vet. En merkostnad om 100 kr tillkommer för varje gång komplettering måste begäras in av registratorn.
 • Chipmärkning
  Alla hästar som registreras hos Svenska Tinkerhästsällskapet ska vara chipmärkta. Är hästen inte chipmärkt skalldetta göras av en Godkänd  chipmärkare (chipmärkare hittar du här), alternativt av behörig veterinär. Om man vid avläsning finner att hästen är chipmärkt sedan tidigare skall detta föras in i passet.
 • Chipmärkningsrapport
  Är en blankett som ID-kontrollanten fyller i med information om fölet/hästen samt chipnummer. Skall vara ifyllt på godkänd chipmärkningsrapportblock.
 • DNA-Typning
  Har hästen genomgått DNA-typning vilket krävs för att kunna göra en härstmningskontroll skall kopia på denna sändas till STS Registrator.
 • Härstamningskontroll – DNA
  En härstamningskontroll är när man genom DNA säkerställer föräldrarna hästen.
  Härstamningskontroll görs av behörigt labratorium som t.ex. Animal Genetics EU, Animal Genetics USA eller SLU.
  Härstamningskontroll krävs för hästar som önskar känd härstamning i passet om betäckningsrapport saknas eller ej är giltig, eller om hästen inte är signalamentbeskriven vid moderns sida, eller om hästen är över 12månader vid ansökan om pass.
  Härstamningskontroll krävs för hästar som önskar registreras med känd härstamning men som saknar godkänd härstamning i passet.
 • ID-kontroll / Kontroll av Chipnumret
  Om hästen har pass och är chipmärkt sedan tidigare, ska en avläsning göras innan registrering. Denna utförs av en godkänd ID-kontrollant eller veterinär och ska skrivas in i passet. Avläsningen får inte vara äldre än 40 dagar då ansökan skickas in.
  Om hästen har pass men inte är chipmärkt skall detta göras och skrivas in i passet.
 • Importhandling
  Om ursprungsland önskas i STS pass på hästar importerade till sverige ska kopia på importhandlingar bifogas. Finns ej importhandlingar kommer detta fält att lämnas blankt.
  Vid registrering räknar godkänt EU-pass somm importhandling.
 • Pass i original
  Hästen pass skall skickas med vid tilläggsregistrering.
 • Rastypning
  Hästar vars föräldrar är registrerade i STS eller i moderstamboken Nsvt eller övriga dotterstamböckers stamböcker som tinkerhäst behöver inte rastypas.
  Övriga hästar behöver rastypas innan de är bekräftade som tinkerhäst.
  Tinker PB (Tinkerkorsninga) benhöver inte rastypas för att få pass eller registreras in som Tinker PB
  Tinker PB får rastypas och om de klarar en rastypning kan dessa individer registreras in som Tinkerhästar
  Här finner du mer information om rastypning.
 • Registreringsbevis
  Finns Registreringsbevis från någon av våra systerstamböcker skall kopior på dessa bifogas.
 • Signalamentbeskrivning
  Ska vara utförd av Godkänd ID-kontrollant på godkänt signalementsbeskrivningsprotokoll.
  Godkända ID-kontrollanter finner du här. Tänk på att skäckad eller tigrerad häst ska ID-kontrolleras av person godkänd för samtliga färger. För föl gäller att konturdiagram skall göras vid moderns sida, i annat fall krävs härstamningskontroll via DNA!
 • Tagel
  Rycks från hästens man eller svans av godkänd ID-kontrollant och läggs i ett kuvert som id-kontrollanten stämplar och skriver vilken häst det tillhör.
 • Två fotografier av hästen
  2 fotografier ska bifogas, antingen vanliga fotografier i ”normal” storlek eller digitala bilder, ett foto av hästens högra sida och ett av hästens vänstra sida. Tänk på att hästen ska vara ren och bakgrunden så neutral som möjligt. Hästen ska synas tydligt på bilderna och får ej ha ryttare, sadel eller seldon på sig. Digitala bilder bifogas på CD-skiva/USB eller skickas på mejl. Inskickad CD-skiva/USB återsänds ej, för bilder via mejl tillkommer en kostnas på 50kr för hantering och förbrukningsmaterial.
 • Åldersintyg
  Hästens ålder ska vara styrkt genom åldersintyg utfärdat av veterinär/hästtandläkare alternativt språngsedel/betäckningsrapport alternativt importhandlingar eller dylikt.
 • Ägarbevis
  Kopia på kvitto/köpekontrakt bifogas. Om sådan saknas ska vårat Alternativta ägarintyg användas.
  Om ägaren till fölet är densamma som hos STS registrerad ägare till modern krävs inget intyg.