Stuterinamn

I Svenska Tinkerhästsällskapet kan man nu ansöka om ett stuterinamn (prefix/suffix).

Namnet blir registrerad på dig som person.
Detta betyder att du äger ditt Stuterinamn inom SvenskaTinkerhästsällskapet och ingen annan kan eller får använda det.
Vi godkänner inte heller ansökningar av stuterinamn som kan förväxlas med redan registrerade.

Ansökan görs på blanketten nedan:

Ansökningsblankett för Stuterinamn (Prefix/Suffix)

Ansökan om stuterinamn skickas till:
STS Registrator
c/o Linnea Nordin
Nässja 104
314 52 Unnaryd

 

Svenska Tinkerhästsällskapets regler för stuterinamn
  • Namn som kan förväxlas med redan godkända stuterinamn för Tinkerhäst i Sverige, eller för Tinkerhäst och andra liknande raser i övriga länder bör inte godkännas.
  • Namnet får ej vara längre än 20 bokstäver långt inkl. mellanslag och skall vara längre än en bokstav.
  • Stuterinamnet kan användas som prefix (före hästens namn) eller suffix (efter hästens namn)
  • Om namnet uppfyller de av Svenska Tinkerhästsällskapets uppsatta regler för stuterinamn avgörs av STS’s Styrelse när ansökan behandlas.
  • Om styrelsen anser att stuterinamnet uppfyller kriterierna kommer namnet publiceras på STS hemsida samt ev. i STS medlemstidning. Inkommer inga protester inom 30 dagar efter namnet publicerats skickas en faktura till den som ansökt. Först när fakturan är betald godkänns samt registreras stuterinamnet hos STS. (Styrelsen har rätt att godkänna namn utan publicering på STS hemsida)
Registrering av Tinkerhäst med stuterinamn
  • Stuterinamnet får endast användas på Tinkerhäst som uppfötts vid stuteriet. Dvs endast Tinkerhäst eller Tinker PB som är under sto som uppfödaren ägt vid fölningen eller som uppfödaren har ett giltigt leasingavtal på. Kopia på leasingavtal skall bifogas vid registrering för att stuterinamnet skall kunna användas på hästen vid registrering.
  • Namn som liknar stuterinamn får ej användas på mer än en registrerad Tinkerhäst eller Tinker PB utan att namnet är ett godkänt stuterinamn.
Namnbyte

Byte av namn på Tinkerhäst eller Tinker PB som är registrerad med stuterinamn får inte ske.

Ansökan

Ansökan om registrering av stuterinamn ska insändas till STS registrator på STS blankett för ansökan av stuterinamn som finns på svenska Tinkerhästsällskapet hemsida.

Godkännande

När ansökan om stuterinamn inkommit till registratorn skall denna behandlas på nästkommande styrelsemöte. Anser styrelsen att stuterinamnet uppfyller kriterierna kommer namnet publiceras på STS hemsida samt ev. i STS medlemstidning. För att de som önskar skall kunna lämna in protest mot att namnet godkänns. Inkommer inga protester inom 30 dagar efter namnet publicerats skickar en faktura till den som ansökt. När fakturan är betald godkänns samt registreras stuterinamnet hos STS.

För stuterinamn som redan är godkända och registrerade för Tinkerhästar inom NSvT och med samma innehavare gäller att namnet är godkänt redan efter styrelsens beslut och någon protestmöjlighet finns inte.

Flytt, upphörande eller överlåtande av stuterinamn

Den som är innehavare av ett godkänt stuterinamn i Svenska Tinkerhästsällskapet är skyldig att anmäla flytt eller upphörande av verksamhet till STS registrator. Om innehavaren önskar överlåta stuterinamnet till annan person eller låta ytterligare person ingå som innehavare skall detta meddelas till STS registrator. Kostnad för registrering av ändring finns i STS prislista.

Avgifter

Avgifter angående registrering av stuterinamn samt överlåtelse, uppdatering fastställs av Svenska Tinkerhästsällskapets styrelse och finns i STS prislista.

Återkallande av stuterinamn

STS styrelse kan besluta att återkalla rätten till inregistrerat stuterinamn om innehavarens verksamhet inte kan anses förenlig med seriös Tinker uppfödning, avel och eller import i enlighet med Svenska Tinkerhästsällskapets stadgar, plan och rikt samt reglementen, eller att innehavaren inte har fullgjort sina skyldigheter gentemot avelsorganisationen.