Stambokföring

Checklista för stamboksföring hingst.
För att höja hingst/sto på avkommornas tävlingsmeriter; kontakta stamboksansvarig (se nedan) med aktuella resultat. Dessa kan redovisas genom att skicka kopior per post, eller hänvisa till resultat online (t.ex via https://tdb.ridsport.se/ eller liknade).

Ladda hem ansökan om införande i stambok: Stamboksansökan

 • Observera att för alla intyg gäller en häst per blad/intyg. Flera på samma räknas som ogiltig ansökan (se nedan).

Häst som uppfyller rasvisa krav kan stambokföras.

Följande ska bifogas ansökan:

 • Exteriörprotokoll
 • Bevis om godkänt bruksprov eller liknande enl rasvisa krav
 • Kopia på inbetald stamboksavgift
 • För sto utan registrerad avkomma skall bevis om levande föl bifogas. (Med levande avkomma menas minst nio dygn gammalt föl. Om fölet därefter dött skall veterinärintyg kunna bekräfta att fölet för sin ålder varit normalt utvecklat och av godtagbar kvalitet.)
 • Intyg om eksemfri (utställd 15/7- 1/10).
 • Fotografi Foton skall skickas på USB-minne eller CD-skiva. Skriv hästens regnr på skivan/minnet! Om det är bilder på fler hästar än en skall filerna namnges med namn och regnr. Ej namngivna filer räknas som ofullständig ansökan (se nedan). Bilden är för presentation av stambokförda hästar och ska vara tagen väl uppställd från sidan utan utrustning/ryttare.

Blankett och USB/CD-skiva med bilder ska skickas till

STS
c/o Sari Thorén
Österåker Solåker 1001
643 93 Vingåker,
sarithoren@gmail.com

Originalhandlingar tillhörande ofullständiga ansökningar kommer att skickas tillbaks på mottagarens bekostnad. Ägaren bekostar själv nya intyg i förekommande fall.

Nedan kan du läsa ur våra Plan och Riktlinjer om vad som krävs för att få sin häst stambokförd


Ur Plan och Riktlinjer (godkända 2012-02-08)

4. Stambok

I STS Huvudregister (H) finns alla hästar som är registrerade som tinkerhäst. Häst införd i Huvudregistret (H) kan ha tillträde till någon av fölböckerna (F), Grundstamboken (GS) eller Riksstamboken (RS) enligt regler för dessa.

STS stambok för tinkerhästar är fortfarande under uppbyggnad och är därför tillsvidare en öppen stambok. När ett tillfredställande antal djur införts i stamboken kommer denna att stängas. Beslut om att stänga stamboken för ytterligare djur kommer att tas gemensamt med NSvT (moderstamboken). STS stambok är godkänd av moderstamboken (NSvT), och en kompletteringsregistrering av hästar mellan moderstambok och dotterstamböcker kan ske utan hinder. Vid eventuell tveksamhet om en hästs placering vid flytt mellan stamböckerna rådfrågas NSvT om lämplig placering.

 • Häst som är registrerad i NSvTs Allmän sektion är berättigad att registreras i STS Huvudregister.
 • NSvTs Allmän sektion är uppdelad i Stambok och Sidobok 1.
 • STS Huvudregister är uppdelat i Grundstambok och Riksstambok.
 • Hästar som är registrerade i NSvTs Fölbok är berättigade att registreras i STS:s motsvarande Fölbok.
 • NSvT har ett Tillfälligt fölregister därännu ej chipmärkta föl registreras. Detta register finns inte i STS:s stambok utan dessa föl blir registrerade i STS:s Fölbok då de är id-kontrollerade och chipmärkta (id-kontroll skall ske vid moderns sida), eller via DNA-analys har en bekräftad stam.
 • Hästar registrerade i NSvTs Sidosektion är berättigade till att registreras i STS Sidoregister.

Införande eller kompletteringsregistrering i ovan nämnda stambok och register sker efter att ägaren ingett skriftlig ansökan till föreningens stambokförare. För hästar med otypade alt okänd förälder/föräldrar är rasen obekräftad fram till godkänd inspektion utförd av någon av STS utbildade rastypare eller en rastypare godkänd av NSvT (Netherland Studbook voor Tinkers). För utfärdande av pass ska individen vara rastypsgodkänd enligt ovan. Stambokförd hästs avelsvärderingsklass kan endast ändras genom avkommors premierings- och utställningsmeriter.

Stambok och register indelas i följande kategorier:

Regler för införande i Sidoregister (X)

Till sidoregistret äger häst tillträde som är känd korsning mellan tinkerhäst och häst av annan ras. Undantag är korsning mellan tinkerhäst och någon av de raser som nämns i ” Regler för införande i Huvudregister (H)” sista stycket.

Regler för införande i Huvudregister (H)

Tinkerhäst med verifierad stamtavla äger tillträde till Huvudregistret (H). För häst med en eller två okända föräldradjur, är rasen bekräftad först efter godkänd inspektion utförd av någon av STS:s utbildade rastypare eller en rastypare godkänd av NSvT tidigast när djuret är 3 år gammalt, hästen äger då tillträde till Huvudregistret.

Hästar införda i moder- eller övriga dotterföreningars motsvarighet till STS Huvudregister och dess stamböcker äger tillträde till STS Huvudregister med dess stamböcker enligt ovan upprättade principer, grundade på föräldradjurens registrerade status i moder- eller dotterföreningen.

Häst införd i Huvudregistret (H) kan ha tillträde till någon av fölböckerna (F), Grundstamboken (GS) eller Riksstamboken (RS) enligt regler för dessa. Häst kan även vara införd i Huvudregistret utan att ha tillträde till någon av stambokens delar.

Häst registrerad som Irish Cob, Gypsy Vanner, Coloured Horse, Traveller Pony, Black and White och Traditional Cob, äger tillträde till Huvudregistret (H) efter godkänd inspektion enligt ovan. Sådan häst tilldelas registreringsnummer kopplat till befintligt EULN, och blir därmed tillgänglig för avel av tinkerhäst. Avkomman efter tinkerhäst och häst av någon av ovan nämnda raser äger tillträde till Huvudregistret (H) efter godkänd inspektion enligt ovan eller då båda föräldradjuren är införda i Huvudregistret (H).

Regler för införande i Grundstambokens Fölbok

Avd I (FI)

Föl med föräldrar i Grundstambok avd I (GSI) med betäckning verifierad via språngrulla och betäckningsrapport, detta föl äger tillträde till Riksstambok.

Avd II (FII)

Föl med föräldrar i Grundstambok avd II (GSII) med betäckning verifierad via språngrulla och betäckningsrapport, detta föl äger tillträde till Grundstambok avd I (GSI).

Avd III (FIII)

Föl med föräldrar i Grundstambok avd III (GSIII) med betäckning verifierad via språngrulla och betäckningsrapport, detta föl äger tillträde till Grundstambok avd II (GSII).

För föl med föräldradjur i olika avdelningar av stamboken är det föräldradjuret med lägst avdelning som är styrande för fölets placering i Fölbok.

Regler för införande i Grundstambok

Avd I (GSI)

Kvalificerade för införande i Grundstambok avd I (GSI) är tinkerhäst registrerad i Fölbok avd II (FII) och som erhållit avelsvärderingsbevis som anger minst lägsta avelsgodkända klass enligt sto- respektive hingstreglemente.

Avd II (GSII)

Kvalificerade för införande i Grundstambok avd II (GSII) är tinkerhäst registrerad i Fölbok avd III (FIII) och som erhållit avelsvärderingsbevis som anger minst lägsta avelsgodkända klass enligt sto- respektive hingstreglemente.

Avd III (GSIII)

Kvalificerade för införande i Grundstambok avd III (GSIII) är tinkerhäst registrerad i Huvudregistret(H) och som erhållit avelsvärderingsbevis som anger minst lägsta avelsgodkända klass enligt sto- respektive hingstreglemente.

Grundstamboken är uppdelad i en Hingstbok och en Stobok.

Regler för införande i Riksstambok (RS)

Kvalificerade för införande i Riksstambok (RS) är tinkerhäst registrerad i Fölbok avd I (FI) och Rikstambokens fölbok och som erhållit avelsvärderingsbevis som anger minst lägsta avelsgodkända klass enligt sto- respektive hingstreglemente.

Riksstamboken är uppdelad i en Hingstbok och en Stobok.

Regler för införande i Riksstambokens Fölbok (RSF)

Föl med föräldrar i Riksstambok (RS) med betäckning verifierad via språngrulle och betäckningsrapport, detta föl äger tillträde till Riksstambok.

Regler för föl efter hingst godkänd i moderstambok eller övriga dotterstamböcker

Föl efter sto stambokfört i STS och hingst godkänd av moderstamboken NSvT eller dotterstambok till denna äger tillträde till fölbok enligt samma principer som om hingsten vore stambokförd i STS (se Regler för införande i fölbok). Stamboksstatus på hingsten måste kunna verifieras genom stamboksbevis eller dylikt.

Regler för avkomma efter hingst avelsgodkänd i annan än ovan av EU godkänd stambok för Tinker

Avkomma efter sto stambokfört i STS och hingst enligt ovan äger tillträde till stambok, hingstens stambokstillhörighet måste kunna verifieras och betäckningsrapport/språngsedel måste finnas.

Byte av avdelning i stambok

STS har idag inte olika avdelningar inom grund- och riksstambok som är grundade på meriter annat en de meriter som hästen erhållit vid officiell utställning/premiering (individprövning). Byte av avdelning inom stamboken på annan merit är därför inte aktuell.

Resultat av individprövning från 3 års ålder är meriterande för flyttning från Fölböckerna tillhörande ovan nämnda stamboksdelar. Häst i fölbok som ej individprövas, eller ej uppnår tillräckligt resultat vid individprövning för att kunna stambokföras i Grund- respektive Riksstambok kvarstår i Fölbok. Föl efter sådan häst äger tillträde till Grundstambok III efter samma princip som om föräldradjuren endast är registrerade i Huvudregistret. Se kvalificeringskrav för GSIII.